PEGI
Märkning av dataspel

Våren 2003 lanserades ett nytt europeiskt märkningssystem för dataspel kallat PEGI. PEGI står för Pan European Game Information och återfinns på produkter som distribueras i Europa. PEGI är ett system för åldersrekommendationer.

Sedan spel slog igenom på bred front i mitten av 1990-talet har det rått tämligen stor förvirring kring märkning av spel. Flera olika organisationer, myndigheter och företag försåg produkterna med sin egen märkning. Märkningen kunde vara allt från åldersmärkning till "lämplighetsmärkning" och i värsta fall kunde en och samma produkt ha flera olika och motsägelsefulla åldersmärkningar och informationstexter. Större delen av produkterna producerades centralt och distribuerades sedan fritt i Europa oavsett språkliga, juridiska och kulturella skillnader mellan länderna. I takt med att spelen sålde mer och mer blev förvirringen kring förpackningsinformationen allt större. 2002 kunde man i en stor butikskedja i Sverige hitta spel som på förpackningen hade en brittisk, en tysk, en europeisk och en amerikansk åldersmärkning samt butikens egen märkning. För den svenske konsumenten resulterade detta i att det var omöjligt att veta vilken märkning som gäller och vilken märkning som stämmer bäst överens med ens egna värderingar.

Självreglering
EU har gett medlemsstaterna i uppdrag att uppmana branschen till självreglering samt att återrapportera om vilka steg som tagits. Målet var att branschen själv skulle lösa problemen utan nationell- eller EU-lagstiftning så man började undersöka möjligheterna att genomföra en gemensam europeisk märkning som skulle ersätta den djungel av märkningssystem som uppstått.

Genom att titta på de olika ländernas åldersgränser för vissa typer av skildringar på film och video enades man till slut om vilka ålderskategorier som bäst stämde överens med samtliga länders inhemska system. Enkelt uttryckt utgör dessa åldersindelningar grunden för PEGI-märkningen.

Så tolkar du åldersmärkningen

pegi_color_new

Till exempel 7 innebär att spelet kan innehålla material som kan uppfattas som olämpligt för personer under 7 år. Det säger alltså inget om vad en viss åldersgrupp kan ha för utbyte av spelet eller om spelets svårighetsgrad. Den talar om att personer under den ålder som anges avråds från att ta del av innehållet.

Innehållsbeskrivning

Åldersmärkningen kompletteras med symboler som talar om vilken typ av innehåll konsumenten kan mötas av när man spelar. Dessa symboler finns på baksidan av spelet. Spel som är märkta 3 har inga innehållssymboler på baksidan.

Vill du veta mer om PEGI kan du surfa på PEGI:s hemsida, där du också kan ta reda på ett specifikt spels åldersmärkning.

Läs också mer om spel samt om film, internet och tv på Medierådets hemsida, där bl.a. delar av texten ovan är hämtad. Medierådet är en kommitté inom regeringskansliet som arbetar med frågor om mediepåverkan - med särskild inriktning på barns och ungas mediesituation.

www.pegi.info
www.pegionline.eu
www.medieradet.se

 

Innehållsbeskrivning - symboler

pegi_discrimination

Diskriminering

Spelet skildrar någon form av diskriminering eller innehåller skildringar som kan uppmuntra till diskriminering.

pegi_fear

Skräck

Spelet kan upplevas som skrämmande för små barn.

pegi_gambling

Spel om pengar

Spelet har innehåll som lär ut eller uppmuntrar till spel om pengar.

pegi_violence

Våld

Spelet innehåller skildringar av våld.

pegi_language

Grovt språk

Spelet innehåller grovt språk som t.ex. svordomar.

pegi_drugs

Droger

Spelet skildrar eller refererar till drogbruk.

pegi_sexual

Sex

Spel som skildrar naken-het och/eller sexuellt beteende eller sexuella anspelningar.

PEGI Online new

PEGI Online

Spel märkta med PEGI Online förbinder leverantören att följa integritetsskyddet och hålla onlinespel fritt från olämpligt innehåll skapat av användarna själva.

Dataspelsbranschen är en samarbetsorganisation för Spelplan-ASGD och ANGI. Swedish Games Industry is a joint organisation of ANGI and Spelplan-ASGD.